Dojrzałość szkolna dziecka

Dziecko osiąga dojrzałość szkolną jeżeli jest sprawne pod względem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym oraz kiedy zakończył się rozwój mowy.

Dojrzałość fizyczna:
– prawidłowo skoordynowane ruchy,
– prawidłowo rozwinięta motoryka duża,
– prawidłowo rozwinięta motoryka mała, dziecko jest sprawne manualnie,
– dziecko pokonuje przeszkody, skacze, stoi na jednej nodze, jeździ na rowerze…
– prawidłowo utrzymuje narzędzie do pisania ( chwyt pensetkowy)
– dziecko jest samodzielne w ubieraniu się, sznuruje buty, zapina guziki
Dojrzałość umysłowa:
– potrafi się koncentrować w danej sytuacji,
– potrafi prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem,
– poprawnie układa kilkuelementowe (4-6) historyjki obrazkowe i umie opowiedzieć ich treść- rozwinięte myślenie przyczynowo-skutkowe,
– dobra pamięć wzrokowa i słuchowa,
– potrafi nauczyć się wierszyka- prawidłowa pamięć,
– orientuje się w przestrzeni, określi położenie przedmiotu w przestrzeni: na, pod, w, nad, obok, za, przed….
– orientuje się w czasie (pory dnia, posiłki, dni tygodnia, pory roku i miesiące)
– powinno znać kierunkowość czyli lewą i prawą stronę i pokazać,
– powinno przeliczyć przedmioty do 10,
– dzielić wyrazy na sylaby i głoski (3,4 głoskowy wyraz) i słyszeć nagłos (początek)w wyrazie i wygłos (koniec wyrazu),
– odwzorowuje proste figury i szlaczki,
– zna litery (oprócz dwuznaków)
Nie musi czytać-tego uczy się w szkole.
Dojrzałość emocjonalna:
– dostosowuje się do grupy rówieśniczej i do reguł panujących w szkole,
– nie płacze podczas zajęć, nie jest lękliwe,
– potrafi samodzielnie dbać o siebie (posiłki, toaleta, przebywanie bez rodziców)
Gotowość emocjonalna jest bardzo ważna. Dziecko nie jest gotowe do podjęcia nauki w szkole jeżeli często reaguje wybuchami płaczu i agresji, nie potrafi rozstać się z rodzicami, jest lękliwe, unika rówieśników i nie kontroluje swoich emocji.
Rozwój mowy:
– wszystkie głoski prawidłowo wymawia,
– rozumie polecenia słowne i dłuższe wypowiedzi słowne,
– wyrazy mówi poprawnie (nie przekręca sylab, nie opuszcza głosek),
– mowa jest gramatyczna,
– mówi w 1 osobie- Ja a nie w trzeciej np. Szymon pójdzie do domu
– buduje prawidłowe, wielozdaniowe wypowiedzi słowne,
– słuch fizjologiczny i fonemowy w normie,
– umie zadawać prawidłowo pytania
Mowa dziecka jest w pełni zrozumiała dla otoczenia
Jeżeli dziecko ma opóźniony rozwój mowy, a nie podjęło terapii logopedycznej, nie będzie prawidłowo czytać i pisać, będzie sfrustrowane i może dojść do wtórnych zaburzeń emocjonalnych.

Opracowała:
mgr Halina Szopa
neurologopeda