NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

plan dnia

Statut Klubu Malucha Małe Aniołki

 

Statut Klubu Malucha
Małe Aniołki

 1. Organizacja
 2. Klub Malucha jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą.
  2. Pracą oddziału Klubu Malucha (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z założonym programem.
  3. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) Dyrektor może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
  5. Podstawą przyjęcia dziecka do Klubu Malucha jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz podpisana przez Rodziców/Opiekunów i Dyrektora Umowy o świadczeniu usług w Klubie Malucha.
  6. Do Klubu Malucha przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok życia. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Klubu Malucha dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia.
  7. Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych) od 6:30 do 17.00.
  8. Należy zgłosić nieobecność dziecka do godziny 8.30 danego dnia.
  9. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać Rodzice lub prawni Opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Klub Malucha i potwierdzeniu na piśmie.
  11. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, piżamę, bieliznę  i odzież na przebranie.
  12. Klub Malucha, w miarę możliwości, w porozumieniu z Rodzicami (Opiekunami) może organizować zajęcia dodatkowe, za dodatkową opłatą.
  13. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni oraz osobny leżak.
  14. W Klubie Malucha jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.
  15. Klub Malucha funkcjonuje 12 miesięcy w roku z miesięczną przerwą wakacyjną.
  16. Klub Malucha nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Klubu Malucha. Do Klubu Malucha nie wolno przynosić własnych posiłków.
 3. Ogólne zasady pobytu dziecka w Klubie Malucha
 4. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 6.30 do 17.00, przez 12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną.
  2. Dziecko w Klubie Malucha może przebywać maksymalnie 10 godzin dziennie.
  4. Po przyprowadzeniu dziecka do Klubu Malucha należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby opiekun mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic (Opiekun) był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
  5. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców (Opiekunów), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do Klubu Malucha, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu Klub Malucha o zmianie osoby odbierającej dziecko. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka z Klubu Malucha.
  6. Warunkiem przyjęcia dziecka do Klubu Malucha w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.  Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy Rodzice (Opiekunowie) zobowiązani są do zabrania dziecka z Klubu Malucha.
  7. Dzieci nie mogą przynosić do Klubu Malucha i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy np. z okazji urodzin.
  8. Klub Malucha wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne (z wyjątkiem pieluch oraz chusteczek do pielęgnacji).
  9. Rodzice (Opiekunowie) mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu.

III.  Zdrowie dziecka

 1. Klub Malucha nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie  w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na Rodzicach (Opiekunach).
  2. Obowiązkiem Rodziców (Opiekunów) jest przyprowadzenie do Klubu Malucha dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które:
  – mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
  – są przeziębione lub chore, – są w trakcie leczenia antybiotykowego,
  – mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
  3. Nie podajemy dzieciom leków.
  4. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice (Opiekunowie) zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
  5. Obowiązkiem Rodzica (Opiekuna), w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
  7. Obowiązkiem opiekuna jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez Rodziców (Opiekunów).
  8. Obowiązkiem opiekuna jest natychmiastowe powiadamianie Rodziców (Opiekunów) jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem Rodziców (Opiekunów) jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.
  9. Obowiązkiem Rodziców (Opiekunów), po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka, jeśli opiekun stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
  10. Na pole wychodzimy codziennie chyba, że:
  • wieje silny wiatr,
  • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca,
  • temperatura jest niższa od -10 st. C,
  • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
  • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.  Dziecko przyprowadzone do Klubu Malucha, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.
 2. Prawa i obowiązki dziecka
 3. Akceptacji takim jakie jest.
  2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
  3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
  4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.
  5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
  6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
  7. Bliskości osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.
  8. Badania i eksperymentowania.
  9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.
  10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
  11. Snu i wypoczynku.
  12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.
 4. Opłaty

1.Rodzic (Opiekun) w dniu zapisu do Klubu Malucha oraz na początku każdego roku szkolnego wpłaca kwotę 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), która zostaje przeznaczona na sfinansowanie artykułów papierniczych, plastycznych, pomocy dydaktycznych.
2. Opłata miesięczna za czesne wynosi w/g cennika podanego na stronie internetowej.
3. Opłata za dzienne wyżywienie dziecka wynosi w/g cennika podanego na stronie internetowej.

 1. Opłaty mogą ulec zmianie.
 2. Aby uniknąć konieczności opłaty z wyżywienie z danego dnia należy zgłosić nieobecność dziecka do godziny 8:30.

6.Czesne za nieobecność dziecka w Klubie Malucha nie podlega zwrotowi
7. Opłaty są wnoszone przez Rodziców (Opiekunów) z góry za dany miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Klubu Malucha.
8. Niewykorzystane opłaty za wyżywienie będą zaliczane na poczet kolejnego miesiąca lub w (przypadku wypowiedzenia Umowy) zwracane Rodzicom (Opiekunom).

 1. Wyprawka malucha powinna zawierać:

Obowiązkowo:

 • ubranka na zmianę,
 • ręcznik,
 • pampersy,
 • chusteczki nawilżające,
 • chusteczki higieniczne,
 • krem z filtrem,
 • inne kremy potrzebne do pielęgnacji dziecka,
 • zestaw do mycia zębów: szczoteczkę, pastę, kubeczek,
 • grzebień/szczotkę do włosów,
 • odzież na zmianę (spodnie, bluzeczkę, bieliznę: body/koszulkę i majtki),
 • piżamkę do spania,
 • kapcie (najlepiej na rzep),
 • śliniak do karmienia/ceratkowy fartuszek,
 • zestaw do spania: prześcieradło, kocyk, poduszkę, ewentualnie przytulankę.

Dobrowolnie:

 • kubeczek „niekapek” lub/i butelkę na mleko (jeśli dziecko z nich korzysta).

 

 

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Klubu Malucha „Małe Aniołki”

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

z Klubu Malucha „Małe Aniołki”

 

Podstawa prawna: Statut Klubu Malucha Małe Aniołki

 

Dzieci są przyprowadzane do Klubu Malucha i odbierane ze Klubu Malucha przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione.

Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Klubu Malucha i z Klubu Malucha do domu.

Rodzice osobiście powierzają dziecko opiekunowi.

Dzieci przyprowadzane są w godzinach porannych.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do Klubu Malucha dzieci zdrowe i czyste.

Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców(opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji Klubu Malucha. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego z Klubu Malucha przez upoważnioną przez nich osobę.

Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – opiekunka lub pielęgniarka zobowiązane są do wylegitymowania tej osoby.

Opiekunki każdej grupy są zobowiązane do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

Klub Malucha może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel Klubu Malucha ma obowiązek zatrzymać dziecko w Klubie Malucha do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.

Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka opiekunka lub pielęgniarka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

Po upływie tego czasu opiekunka powiadamia dyrektora Klubu Malucha.

Dyrektor Klubu Malucha podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z Klubu Malucha (w godzinach pracy Klubu Malucha – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekunka  sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.

Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy Klubu Malucha  oraz Rodzice.

Potwierdzenia stanowią podpisy  pod procedurą.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Klubu Malucha i  rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Malucha oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej.