NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

plan dnia

Statut Niepublicznego Żłobka Małe Aniołki

 

Statut Niepublicznego Żłobka
Małe Aniołki

 1. Organizacja
 2. Żłobek jest instytucją oświatową, wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą.
  2. Pracą oddziału żłobkowego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z założonym programem.
  3. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) Dyrektor może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
  5. Podstawą przyjęcia dziecka do Żłobka jest wypełnienie Karty Zgłoszenia Dziecka oraz podpisana przez Rodziców/Opiekunów i Dyrektora Umowy o świadczeniu usług w Żłobku.
  6. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, które ukończyły 1 rok życia. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Żłobka dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia.
  7. Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych) od 6:30 do 17.00.
  8. Należy zgłosić nieobecność dziecka do godziny 8.30 danego dnia.
  9. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać Rodzice lub prawni Opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu Żłobka i potwierdzeniu na piśmie.
  10. Dziecko przyprowadzane do Żłobka musi być zdrowe, tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.
  11. Dziecko powinno posiadać buty zmienne, przybory do mycia zębów, piżamę, bieliznę  i odzież na przebranie.
  12. Żłobek, w miarę możliwości, w porozumieniu z Rodzicami (Opiekunami) może organizować zajęcia dodatkowe, za dodatkową opłatą.
  13. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni oraz osobny leżak.
  14. W Żłobku jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci.
  15. Żłobek funkcjonuje 12 miesięcy w roku z miesięczną przerwą wakacyjną.
  16. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Żłobka. Do Żłobka nie wolno przynosić własnych posiłków.
 3. Ogólne zasady pobytu dziecka w Żłobku
 4. Dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie każdego tygodnia, w godzinach 6.30 do 17.00, przez 12 miesięcy w roku z przerwą wakacyjną.
  2. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie 10 godzin dziennie.
  4. Po przyprowadzeniu dziecka do Żłobka należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby opiekun mógł wpisać obecność w danym dniu, a Rodzic (Opiekun) był pewien, że dziecko jest pod opieką nauczyciela.
  5. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców (Opiekunów), bądź inne osoby, które zostały wpisane do karty zgłoszenia dziecka do Żłobka, bądź po uprzednim osobistym powiadomieniu Żłobka o zmianie osoby odbierającej dziecko. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie wydajemy dziecka ze Żłobka.
  6. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka w danym dniu jest jego dobry stan zdrowia.  Jeżeli u dziecka stwierdzony zostanie stan podgorączkowy lub jego samopoczucie będzie wskazywało na stan chorobowy Rodzice (Opiekunowie) zobowiązani są do zabrania dziecka ze Żłobka.
  7. Dzieci nie mogą przynosić do Żłobka i spożywać w sali słodyczy, gum do żucia i chipsów. Dopuszczalne są słodycze pod warunkiem, że są zorganizowane dla całej grupy np. z okazji urodzin.
  8. Żłobek wyposaża dzieci we wszystkie potrzebne im do wszechstronnego rozwoju pomoce, przybory, artykuły papiernicze i higieniczne (z wyjątkiem pieluch oraz chusteczek do pielęgnacji).
  9. Rodzice (Opiekunowie) mają obowiązek przestrzegać postanowień statutu.

III.  Zdrowie dziecka

 1. Żłobek nie prowadzi opieki medycznej. Odpowiedzialność za wykonanie  w odpowiednim terminie wszelkich zabiegów i procesów medycznych związanych ze zdrowiem dzieci między innymi szczepień ochronnych spoczywa na Rodzicach (Opiekunach).
  2. Obowiązkiem Rodziców (Opiekunów) jest przyprowadzenie do Żłobka dzieci zdrowych. Nie przyprowadzamy dzieci, które:
  – mają katar, kaszel, gorączkę (nie dotyczy alergii),
  – są przeziębione lub chore, – są w trakcie leczenia antybiotykowego,
  – mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
  3. Nie podajemy dzieciom leków.
  4. W przypadku kataru i kaszlu alergicznego Rodzice (Opiekunowie) zobowiązani są przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza alergologa z wyszczególnieniem rodzaju alergii.
  5. Obowiązkiem Rodzica (Opiekuna), w przypadku alergii pokarmowej, jest dostarczenie pełnej listy produktów uczulających dziecko.
  7. Obowiązkiem opiekuna jest przestrzeganie diety dzieci alergicznych i metod postępowania, pod warunkiem, że zostało to pisemnie zgłoszone przez Rodziców (Opiekunów).
  8. Obowiązkiem opiekuna jest natychmiastowe powiadamianie Rodziców (Opiekunów) jeśli stwierdzi on, że dziecko źle się czuje, obowiązkiem Rodziców (Opiekunów) jest dbałość o aktualizowanie wszelkich zmian numerów telefonów kontaktowych.
  9. Obowiązkiem Rodziców (Opiekunów), po otrzymaniu informacji, jest wcześniejszy odbiór dziecka, jeśli opiekun stwierdzi, że dziecko źle się czuje lub ma objawy przeziębienia.
  10. Na pole wychodzimy codziennie chyba, że:
  • wieje silny wiatr,
  • pada deszcz, deszcz ze śniegiem, jest śnieżyca,
  • temperatura jest niższa od -10 st. C,
  • na placu zabaw znajdują się kałuże i jest bardzo mokro lub ślisko,
  • zaistnieją inne warunki pogodowe nie sprzyjające do wyjścia na zewnątrz.  Dziecko przyprowadzone do Żłobka, z założenia jest zdrowe i w związku z tym może wyjść na plac zabaw, spacer.
 2. Prawa i obowiązki dziecka
 3. Akceptacji takim jakie jest.
  2. Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
  3. Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
  4. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.
  5. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy.
  6. Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
  7. Bliskości osób odpowiedzialnych, życzliwie nastawionych i zaangażowanych, do których może się zwrócić.
  8. Badania i eksperymentowania.
  9. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania, ograniczonego względami bezpieczeństwa.
  10. Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
  11. Snu i wypoczynku.
  12. Jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również ma prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb.
 4. Opłaty

1.Rodzic (Opiekun) w dniu zapisu do Żłobka oraz na początku każdego roku szkolnego wpłaca kwotę 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100), która zostaje przeznaczona na sfinansowanie artykułów papierniczych, plastycznych, pomocy dydaktycznych.
2. Opłata miesięczna za czesne wynosi w/g cennika podanego na stronie internetowej.
3. Opłata za dzienne wyżywienie dziecka wynosi w/g cennika podanego na stronie internetowej.

 1. Opłaty mogą ulec zmianie.
 2. Aby uniknąć konieczności opłaty z wyżywienie z danego dnia należy zgłosić nieobecność dziecka do godziny 8:30.

6.Czesne za nieobecnośc dziecka w żłobku nie podlega zwrotowi
7. Opłaty są wnoszone przez Rodziców (Opiekunów) z góry za dany miesiąc do 5 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Żłobka.
8. Niewykorzystane opłaty za wyżywienie będą zaliczane na poczet kolejnego miesiąca lub w (przypadku wypowiedzenia Umowy) zwracane Rodzicom (Opiekunom).

 1. Wyprawka malucha powinna zawierać:

Obowiązkowo:

 • ubranka na zmianę,
 • ręcznik,
 • pampersy,
 • chusteczki nawilżające,
 • chusteczki higieniczne,
 • krem z filtrem,
 • inne kremy potrzebne do pielęgnacji dziecka,
 • zestaw do mycia zębów: szczoteczkę, pastę, kubeczek,
 • grzebień/szczotkę do włosów,
 • odzież na zmianę (spodnie, bluzeczkę, bieliznę: body/koszulkę i majtki),
 • piżamkę do spania,
 • kapcie (najlepiej na rzep),
 • śliniak do karmienia/ceratkowy fartuszek,
 • zestaw do spania: prześcieradło, kocyk, poduszkę, ewentualnie przytulankę.

Dobrowolnie:

 • kubeczek „niekapek” lub/i butelkę na mleko (jeśli dziecko z nich korzysta).

 

 

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Niepublicznego Żłobka „Małe Aniołki”

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

z Niepublicznego Żłobka „Małe Aniołki”

 

Podstawa prawna: Statut Żłobka

 

Dzieci są przyprowadzane do żłobka i odbierane ze żłobka przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osoby upoważnione.

Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione są odpowiedzialne za bezpieczeństwo dzieci w drodze do żłobka i ze żłobka do domu.

Rodzice osobiście powierzają dziecko opiekunowi.

Dzieci przyprowadzane są w godzinach porannych.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe i czyste.

Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców(opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji żłobka. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.

Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – opiekunka lub pielęgniarka zobowiązane są do wylegitymowania tej osoby.

Opiekunki każdej grupy sa zobowiązane do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.

Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel żłobka ma obowiązek zatrzymać dziecko w żłobku do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor.

Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka opiekunka lub pielęgniarka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.

Po upływie tego czasu opiekunka powiadamia dyrektora żłobka.

Dyrektor żłobka podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze żłobka (w godzinach pracy żłobka – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekunka  sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora.

Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostają zapoznani wszyscy pracownicy żłobka  oraz Rodzice.

Potwierdzenia stanowią podpisy  pod procedurą.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka i  rodziców dzieci uczęszczających do żłobka oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.

Zmian w niniejszej procedurze dokonuje dyrektor w formie pisemnej.

 

KLUB MALUCHA

Do Klubu Malucha zapraszamy dzieci w wieku od 1 - 2,5 roku Opłaty obowiązujące: rok 2018/2019 do 10 godzin: 700 zł rodzeństwo: 600 zł wpisowe na rok 300 zł obejmuje zakup materiałów plastycznych i dydaktycznych konto do wpłat: Publiczne Przedszkole Małe Aniołki: 73...

KLUB MALUCHA