Procedura SARS-COV-2 dla Rodziców
Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym
o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest: Publiczne Przedszkole MAŁE
ANIOŁKI. Adres: ul. Lubocka 1 E w Krakowie. Wasze dane osobowe będą przetwarzane
przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez przedszkole.
Informujemy, że:
1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych,
wizerunkowych i głosowych ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą
instytucję, określonych w przepisach prawa.
5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się
Państwo staracie.
6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie
przepisów prawa.

Dane kontaktowe inspektora danych osobowych e-mail: bhp.iod.domagala@o2.pl
Telefon:504 105 418

Regulamin placu zabaw

Na tej stronie znajdą Państwo wszystkie dokumenty potrzebne podczas rekrutacji oraz zwiazane z funkcjonowaniem Naszego Przedszkola